Definities 

 1. Chateau Citroen: Chateau Citroen VOF, gevestigd te ‘s-Gravenhage onder KvK nr 85103934. 
 1. Klant: degene met wie Chateau Citroen een overeenkomst is aangegaan. 
 1. Partijen: Chateau Citroen en klant samen. 
 1. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Chateau Citroen. 
 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 1. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Chateau Citroen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
 1. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 1. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen. 

 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Chateau Citroen zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 1. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Chateau Citroen slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Chateau Citroen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 1. Alle prijzen op die Chateau Citroen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Chateau Citroen te allen tijde wijzigen. 
 1. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Chateau Citroen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 1. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Chateau Citroen mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 1. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan. 
 1. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Chateau Citroen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 1. Chateau Citroen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Chateau Citroen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Chateau Citroen.  
 1. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Chateau Citroen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Chateau Citroen op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 1. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Chateau Citroen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Chateau Citroen te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Chateau Citroen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 1. Chateau Citroen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 1. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Chateau Citroen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 1. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

 

 

 

 

 

 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
 • Het product niet is gebruikt 
 • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) 
 • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) 
 • Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is 
 • Het product geen los tijdschrift of losse krant is 
 • Hetgeen (opdracht tot) spoedreparatie betreft 
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling 
 • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen 
 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen 
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Chateau Citroen kan worden gedownload. 
 1. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Chateau Citroen, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 1. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Chateau Citroen indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. 
 1. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Chateau Citroen deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Chateau Citroen heeft geretourneerd. 

 

Opschortingsrecht 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

 

Retentierecht 

 1. Chateau Citroen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Chateau Citroen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 1. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Chateau Citroen. 
 1. Chateau Citroen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 

Verrekening 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Chateau Citroen te verrekenen met een vordering op Chateau Citroen. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Chateau Citroen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Chateau Citroen op grond van wat voor met Chateau Citroen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 1. Tot die tijd kan Chateau Citroen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 1. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 1. Indien Chateau Citroen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Chateau Citroen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 1. Levering vindt plaats bij Chateau Citroen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 1. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Chateau Citroen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 1. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Chateau Citroen kan tegenwerpen. 

 

 

Levertijd 

 1. De door Chateau Citroen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 1. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Chateau Citroen door Chateau Citroen schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant. 
 1. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Chateau Citroen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering 

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Chateau Citroen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 1. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Chateau Citroen, bij gebreke waarvan Chateau Citroen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 1. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

 

Klachten 

 1. De klant dient een door Chateau Citroen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Chateau Citroen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 1. Consumenten dienen Chateau Citroen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Chateau Citroen in staat is hierop adequaat te reageren. 
 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 1. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Chateau Citroen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Chateau Citroen. 
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Chateau Citroen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

 1. Als Chateau Citroen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Chateau Citroen verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Chateau Citroen 

 1. Chateau Citroen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.